تاثیر تحقق خط مشی های شبکه ملی اطلاعات در توسعه و پیشرفت کشور

 مطابق با سند تببین الزامات شبکه‌ ملی اطلاعات، این شبکه متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ی توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین

ادامه