بازار داغ رمالی در فضای مجازی

رمال ها وکف بین های دیروز که با رمل و اسطرلاب طعمه هایشان را به دخمه های زیر زمینی می کشاندند حالا با استفاده از فضای مجازی و راه اندازی پیج های رنگارنگ اینترنتی همچنان به دنبال طعمه می گردند.

ادامه