لزوم تشکیل سازمان آموزش سواد رسانه‌ای در کشور

رئیس کارگروه استانهای انجمن سواد رسانه‌ای ایران با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف کشور یا به سواد رسانه‌ای بی توجه هستند یا به صورت سلیقه‌ای اقدام می‌کنند، تصریح کرد: اگر میخواهیم آموزش سواد رسانه‌ای فراگیر و تاثیرگذار باشد باید یک سازمان آموزش سواد رسانه‌ای زیر نظر شورای عالی فضای مجازی در کشور تشکیل شود.

ادامه

ارتقای سواد رسانه از مهمترین وظایف رسانه هاست

رئیس کارگروه استانهای انجمن سواد رسانه ای ایران،گفت: درجنگ تمام عیار رسانه ای دشمن، برای مصون سازی جامعه باید ارتقای سواد رسانه ای مورد توجه جدی اصحاب قلم قرار گیرد.

ادامه