سبک زندگی مجازی استاندارد منوط بر داشتن سواد فضای مجازی است

یک کارشناس حوزه رسانه گفت:‌ داشتن سواد فضای مجازی برای هر کاربر این محیط یک امتیاز و ضرورت است تا بتواند زندگی مجازی خود را مدیریت کند و دارای سبک زندگی مجازی استانداردی شود.

ادامه