آنارشی قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری فضای مجازی

مسلم ملکی ضمن تبیین اصول مالکیت فکری در فضای مجازی بیان کرد: متأسفانه اکنون در حوزه مالکیت فکری دچار یک آنارشی قانون‌گذاری هستیم؛ چون یک سیاست کلی یا یک سیاست جامع یا قانون جامعی در این حوزه نداریم.

ادامه