جامعه مجازي به تغيير مي انديشد

رسانه وبلاگ14رسانه وبلاگ- وبـلاگ‌نـويسان و خروجي كارشان كه در واقع همان وبلاگ‌ها است ، در رابطه با انتخابات صرف‌نظر از آنـهــايــي كـه بـي‌تفـاوتنـد و عكـس‌العملـي نشـان نمي‌دهند، چند موضع در پيش مي‌گيرند.

آنـهـا كـه وبـلاگ اخـتـصـاصـي ثـبت مي‌كنند: در چند ماه مـنـتهي به انتخابات، بعضي وبلاگ‌نويسان علاوه بر وبلاگي كـه از قـبـل بـراي خـود داشـتـه‌انـد وبـلاگ انـتـخـابـاتي ايجاد مـي‌كـنـنـد. ايـن وبـلاگ مـنـعـكـس‌كـنـنـده تـصـاويـر، اخـبار، يـادداشـت‌هـاي ديـگـران و لـينك‌هاي مرتبط با انتخابات (يا يـك كـانـديـداي خـاص) مـي‌بـاشـد. اگـر چـه بـسياري از اين وبـلاگ‌هـا پـس از پايان انتخابات عملا غيرفعال مي‌شوند اما بـعـضـي از آنـهـا هـمـچـنـان به حيات خود ادامه داده و در اين رابـطـه بـه تـوليد محتوا يا انتشار محتواي موجود republish(‌) اقدام مي‌كنند.

بـعـضـي وبـلاگ‌نـويسان اقدام به ايجاد وبلاگ تخصصي براي انتخابات نكرده و در وبلاگ خود پست‌هايي در رابطه با انـتـخـابـات مـنـتـشـر مـي‌كـنـند. در واقع اينها يادداشت‌هاي انـتـخـاباتي وبلاگ‌نويسان و نقطه‌نظرات آنها مي‌باشد. يكي از بـحـث بـرانـگـيـرتـريـن پـسـت‌هاي وبلاگ‌نويسان معمولا ايـنـچـنـيـن پست‌هاي آنان مي‌باشد چرا كه در بخش نظرات comment(‌) ديـگـران مـي‌تـوانـند درباره يادداشت نوشته شـده اظـهارنظر كنند و اين اظهارنظرها گاه حالت جنجالي به خـود مـي‌گـيـرد و گـاه از بـيـن آنـهـا مي‌توان نقد و بررسي‌هاي خـوبـي كـه تـوسـط عـده‌اي از وبـلاگ‌نـويـسـان يـا خوانندگان وبلاگي به وجود آمده مشاهده كرد.

در عـالـم وبلاگستان نيز افراد مي‌خواهند هواداري خود را بـه اثـبـات بـرسـانـنـد. در همين راستا نصب بنرهاي سه‌گوش حـمـايـتـي از جـمـلـه حـركـت‌هاي وبلاگ‌نويسان براي اعلام حمايتشان از جريان انتخابات و نامزد انتخاباتي مورد نظرشان مي‌باشد. همچنين تغيير تصوير پروفايل به تصوير كانديداي مــورد نـظــر از جـمـلــه ديـگــر كــارهـاي حـمـايـتـي اسـت كـه وبـلاگ‌نـويسـان هـوادار انجـام مـي‌دهنـد و در هـر حـال سعي مــي‌كـننـد بـه طـريقـي هنگـامـي كـه شمـا وارد وبـلاگ آنهـا مي‌شويد اين هوادار را مشاهده كنيد.

هـويـت يـك وبـلاگ‌نـويـس تنها در چارچوب وبلاگ وي تعريف نمي‌شود و فعاليت او در عرصه اينترنت مي‌تواند فراتر از مـرزهـاي وبـلاگ وي بـاشد. يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي فـعـالـيـت وبـلاگ‌نـويـسان شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي ايـنـتـرنـتـي از نـوع وب 2 مـي‌بـاشـد. در ايـن سـايت‌ها اگر چه محـدوديتـي بـراي فعـاليـت و اظهارنظر وجود ندارد و كاربران عــادي ايـنتـرنتـي نيـز فعـاليـت مـي‌كننـد، امـا معمـولا بـاز هـم پــررنــگ‌تــريــن نـقــش را در بـحــث‌هــا و تـبـادل نـظـرهـاي وبـلاگ‌نـويسـان ايفـا مـي‌كنند و گاه خروجي بحث‌هاي انجام شده را در قالب يك يادداشت يا مقاله در وبلاگ شخصي خود منتشر مي‌كنند. انتخـابـات رويـداد مهمي است كه اگر چه عمدتا به عنوان يــك اتفـاق سيـاسـي شنـاختـه مـي‌شـود، امـا در عـرصـه‌هـاي مختلف زندگي افراد اثرگذار است.

در ساليان اخير بنا به دلايل مختلف گاه شاهد تحريم انتخابات از سوي افراد يا گروه‌هاي مـخـتـلـف بـوده‌ايـم. ايـن تـحـريـم در بـعـضـي مـوارد به علت اعـتـراض بـه شـيـوه بـرگـزاري انـتـخـابـات بـوده و گاهي از سر بـي‌مـيـلـي عـده‌اي بـه شركت در انتخابات و در واقع ‌بي‌تفاوت بـودن آنـان نـسـبـت به سرنوشت خويش قلمداد شده و گاه به خاطر تخريب چهره سياسي كشور انجام پذيرفته است. در هر حـال آنـچه واضح است اين است كه تحريم انتخابات حركتي اسـت كـه تـنـهـا مـنـجـر بـه مـنـزوي‌شـدن سـيـاسـي آناني كه انـتـخابات را تحريم مي‌كنند شده و فايده ديگري برايشان در پـي‌نـدارد.

در ايـن بين كاربران اينترنت كه تركيبي از ايرانيان داخل و خارج مرزهاي كشور مي‌باشند گاهي وزنه اين تحريم را بيشتـر مـي‌كـردنـد و درصـد تحـريمـي‌هـاي آنـان بـه نسبت ميـانگيـن جـامعـه درصـد بيشتـري بـود امـا ايـن بـار شـاهد آن هستيـم كـه سـاكنيـن جـامعـه مجازي نه تنها هم‌صدا با ديگر افـراد جـامعـه شعار شركت در انتخابات را مي‌دهند بلكه ديگر حـرفـي از تحـريـم نيز به ميان نمي‌آورند و تحريمي‌ها را مورد فـشــار قــرار مــي‌دهنـد و از سـويـي سعـي در بـه وجـود آوردن شـرايـطـي مـي‌كـنـنـد كـه ديـگران فعالانه در انتخابات شركت نمايند.

انزواي تحريمي‌ها
در زنـدگـي اجتماعي شاهد آن هستيم كه اكثريت فعال و قاطع مي‌توانند اقليت را تحت فشار قرار داده و حتي آنان را به انزوا بكشانند. در محيط اينترنت نيز اين مساله حكمفرماست و ايــن روزهـا شـاهـد آن هستيـم كـه وبـلاگ‌نـويسـان فعـال و شناخته‌شده اكثرا سخن از انتخابات به ميان مي‌آورند و صرف نـظـر از حـمـايـت كانديداي خود سبب ايجاد موج در جامعه مجازي شده‌اند و در اين ميان وبلاگ‌نويسي كه خود را از اين مـقـولـه جـدا كـرده و بـه آن اهميتي نمي‌دهد تا حدي از سوي مخـاطبـانـش بـا ديـده تـرديـد نگـريستـه مـي‌شـود، چـه اينكه انتخابات رياست جمهوري يك مساله ملي و اثرگذار بر زندگي همـه افـراد اسـت و جـداي از مـوضـوع تخصصي وبلاگ، اين انتظـار مـي‌رود كـه وبـلاگ‌نويسان به عنوان قشر فعال جامعه مجازي نسبت به اين رويداد واكنش جدي نشان دهند.

از طـرفـي در شبكـه‌هـاي اجتماعي نظير Facebook‌، كلوب و ساير سايت‌هاي مشابه، اكثريت بحث‌ها، گفتگوها و حتـي تصـاويري كه به اشتراك گذاشته مي‌شود در اين رابطه است و كسي كه بخواهد خود را مبرا از جريان انتخابات بداند، به صورت خود به خود بايد گوشه‌نشيني اختيار كند! اينجـاسـت كـه مي‌توان دريافت اگرچه جامعه مجازي در نـگــاه اول ســاخـتــاري عـجيـب و پيچيـده دارد، امـا بسيـاري شـاخـصـه‌هـاي مـوجـود در آن همچون جامعه حقيقي است و هـمـانـنـد آن، هـنـگامي كه جمع زيادي از افراد (به خصوص آنـهـا كـه فـعـال‌تـر و شاخص‌تر محسوب مي‌شوند) در جهتي حـركـت مـي‌كـنـند كه قابل دفاع مي‌باشد، ديگراني كه با آنان هـمـراهـي نـكـنـنـد هـمـچـون جـامـعه حقيقي به حاشيه رانده خواهند شد.

تدبير براي تحريم
در بحـث انتخابات وظيفه قشر فرهيخته جامعه اين است كـه مـوجبات انتقال پيام و آگاهي ديگر اقشار جامعه را فراهم آورد. در ايـن بيـن، كـاربـران اينتـرنـت و وبـلاگ‌نـويسان و در مجمـوع شهـرونـدان جـامعه مجازي به عنوان بخشي از قشر فـرهيختـه جـامعـه شنـاخته مي‌شوند. آنان بيش از ديگران به اخبـار و اطلاعات دسترسي داشته و از ارتباطات گسترده‌تري نيز برخوردار هستند.

همچنين معمولا در رابطه با مسائل و موضوعات از قدرت استـدلال قـوي‌تر و پشتوانه علمي محكم‌تري برخوردارند، به هميـن خـاطـر در رابطـه بـا بحـث مقـابلـه بـا تحـريـم، جـامعـه مجازي به نوعي به عنوان اتاق فكر شناخته شده و راهكارها و تدبيرهايي در رابطه با چگونگي مقابله با تحريم در بحث‌ها و تـبـادل نـظـري كه بين كاربران در محيط‌هاي مختلف شبكه ايـنـتـرنـت صـورت مـي‌گـيرد به دست مي‌آيد.

در واقع به سبب آنـچـه بـدان اشـاره شـد، شـهـرونـدان مـقيم جامعه مجازي در بحث و استدلال سرسخت‌تر و قوي‌تر از افراد حاضر در جامعه حـقـيـقي هستند، در صورتي كه بتوانند براي آناني كه در اين مـحـيــط سـخــن از تـحــريــم انـتـخـابـات مـي‌گـويـنـد پـاسـخ قـانـع‌كننـده‌اي بيـابند، بدون شك پاسخ‌هاي گرد آمده توسط آنان در جامعه حقيقي بسيار كارا خواهد بود.
انتهاي پيام/.

محمدرضا شمشيرگر
روزنامه كلمه سبز

 • انگشتان جوهری

  برگزاری همایش سراسری حمایت وبلاگ نویسان از دکتر احمدی نژاد
  .
  زمان: یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ از ساعت ۱۷ الی ۱۹
  مکان : سالن سید الشهدا (ع) – میدان هفتم تیر – ابتدای خیابان مفتح جنوبی.
  ——————————————————————————–

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول