کلاب هاوس رقیب قدرتمند رادیو

در کلاب هاوس همه افراد با مرام ها و مسلک های مختلف سیاسی و مذهبی و جریانات سیاسی با هر نوع گرایش حضور دارند. کلاب هاوس پدیده ای پست مدرنیستی و اجازه می دهد همه صداهای خاموش به رسانه دسترسی داشته باشند.

ادامه

درآمد نجومی در اینستاگرام

شبکه اجتماعی اینستاگرام جایگاه خوبی در تبلیغات بازرگانی در ایران پیدا کرده است. پاره ای از برندهای مشهور حاضرند برای تبلیغ محصول و خدمات و جذب فالوئر، قید رسانه قدرتمند تلویزیون را زده و در این شبکه ها عرض اندام کنن

ادامه

درآمدهای نجومی در اینستاگرام

شبکه اجتماعی اینستاگرام جایگاه خوبی در تبلیغات بازرگانی در ایران پیدا کرده است. پاره ای از برندهای مشهور حاضرند برای تبلیغ محصول و خدمات و جذب فالوئر، قید رسانه قدرتمند تلویزیون را زده و در این شبکه ها عرض اندام کنند.

ادامه