فضای مجازی کنترل فرزندان را از اختیار والدین خارج کرده است

کارشناس رسانه گفت: به نظر می رسد کنترل فرزندان از اختیار والدین خارج شده است؛ چراکه هر نوع محتوایی در فضای مجازی منتشر می شود، یعنی ماهیت فضای مجازی به گونه ای است که هر فردی در هر لحظه ای به بارگذاری و اشتراک مطالب می پردازد.

ادامه

دگردیسی هویتی از دنیای واقعی تا فضای مجازی

هویت افراد در شبکه های اجتماعی تا چه میزان با هویت واقعی آنها همخوان است؟ چرا بسیاری از کاربران در این شبکه ها تمایل دارند با هویتی متفاوت و حتی خیالی خود را معرفی کنند؟کارشناسان پاسخ می دهند.

ادامه