شبکه های اجتماعی که به دنبال ناامنی های اخیر عراق از حدود 20 روز پیش در این کشور مسدود شده بودند، دوشنبه در دسترس کاربران قرار گرفتند

شبکه های اجتماعی که به دنبال ناامنی های اخیر عراق از حدود 20 روز پیش در این کشور مسدود شده بودند، امروز، دوشنبه در دسترس کاربران قرار گرفتند.

ادامه