شبکه ملی اطلاعات مورد اهمال جدی قرار گرفته است

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به طرح سئوال از وزیر ارتباطات گفت: شبکه ملی اطلاعات مورد اهمال جدی قرار گرفته است.

ادامه