۱۹میلیارد بی‌سرانجام

برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده است، اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست.

ادامه