زندگی مجازی، زندگی حقیقی، امتداد خط حیات

رویکرد «دوفضایی» مبنای مواجهه غرب صنعتی با فضای مجازی است، آنها معتقدند زندگی مجازی انسان‌ها، ماهیتی جداگانه از زیست بشر در فضای حقیقی دارد، دیدگاهی که متاسفانه برخی در داخل ایران نیز قائل به پررنگ شدن آن هستند.

ادامه

نگاهی تخصصی‌تر به مفهوم حکمرانی مجازی

فضای سایبر یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر به اشتباه در جامعه آن را متناظر با واژه «فضای مجازی» دانسته‌اند، در حالی که اساساً معنای این ۲ واژۀ تفاوت بنیادی با یکدیگر دارد، اما چرا این موضوع مهم است؟

ادامه