راز همه‌گیری چالش‌های ایرانی

رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران گفت:موضوعی که در این زمینه مشخص است الگوهای ارزشی در جامعه ماست که به نوعی تحت تاثیر یکسری از عوامل و معضلات اجتماعی قرار گرفته است. امروز سرمایه اجتماعی جامعه ما در خیلی از مناطق و به عبارتی در کل کشور شکل خوبی ندارد و افت کرده است. در واقع یکسری از پارامترهای اجتماعی از جمله مسئولیت اجتماعی در جوامع مختلف با الگوپردازی مبتنی بر زنجیره ارزشی هر جامعه ترویج و تقویت می‌شود و به نوعی افراد نقش خود را در قالب مسئولیت‌های اجتماعی نشان می‌دهند.

ادامه