قوانین سایبری کشورها در بزنگاه مهم انتخابات

با برگزاری کمپین های انتخاباتی در فضای مجازی و افزایش تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی، اکنون بیش از پیش لزوم قانونگذاری برای رویارویی با اقدامات پلتفرم ها احساس می شود.

ادامه
مودم همراه اول