آسیب‌های عدم آگاهی کاربران از تهدیدات فضای مجازی

از مهمترین عوامل گرفتار شدن کاربران در دام مجرمان سایبری، آشنایی نداشتن آنها با تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی است و از این رو، توجه به محورهای امنیت سایبری ضرورت امروز کاربران محسوب می‌شود.

ادامه
چرا همراه من؟